* SUPPORT YOUR LOCAL MADNESS!

4.) MANGELOS VOL 1/ MUSEUM OF CONTEMPORARY ART ZAGREB & KOMIKAZE/ VISUALS: IA - SCRIPT: MARKO GOLUB
* INFO/ PRESSCUT: https://komikaze.hr/mangelos-strip-msu-zagreb/

3.) FMCX BW COMIC ZINE/ KOMIKAZE/ FEMICOMIX MICRO EDITION 01 - 2017.

2.) KATALOG / KOMIKAZE/ FEMICOMIX IZDANJE 2016:
* INFO / PRESSCUT: https://komikaze.hr/albumivanaarmanini/
MILENA ZAJOVIĆ/ VEČERNJI LIST: STRIPAŠKI OTPOR DIVLJEM KAPITALIZMU
MAJA FLAJSIG/ KULTURFLUX: KATALOG POBUNE
ALEKSANDRA SEKULIĆ:
THE RISE
>BLURBS/ What Bernard Holtrop Willem, Marko Golub, Milena Zajovic, Bojan Albahari, Joanne Ruvoli and Jonathan Bousfield said about Katalog read on its cover or down / Što o katalogu kažu Bernard Holtrop Willem, Marko Golub, Milena Zajović, Bojan Albahari, Joanne Ruvoli i Jonathan Bousfield, pročitajte na koricama kataloga ili u nastavku texta:

>>> The bold black & white pages of Ivana Armanini don't resemble anything that goes under the the name 'comics'. They are a slap in the face of the decent profession of the 'graphic novel'. Too strange, too strong, too beautiful. The lady must be mad. / Drske crno-bijele stranice Ivane Armanini ne sliče na ništa što se inaće smatra "stripom". Oni su pljuska časnoj profesiji grafičkih romana. Prečudne, presnažne, prelijepe. Dama je sigurno luda. Bernard Holtrop Willem (Charlie Hebdo, Liberation - FR)
>>> Ivana Armanini's comic panels are like skyscrapers and apartment buildings in the night - everything happens simultaneously and in an condensed form, each frame is a window and a single story, and all the windows together make another, bigger story, and everything is full of strange creatures. Sometimes there are lights in them that sparkle and turn on and off, and the music goes: dum - dum - dum - dum - dum ... / Stripovske table Ivane Armanini su kao neboderi i stambene zgrade u noći - u njima se sve događa zgusnuto i istovremeno, svaka sličica je prozor i u njemu je jedna priča, a svi prozori zajedno su još jedna velika priča, i sve je puno čudnih bića. Ponekad na njima blješte i gase se svjetla i iznutra se čuje muzika: dum - dum - dum - dum - dum ... Marko Golub (art critic, ex-cartoonist - HR)
>>> The Grotesque Comix of Ivana Armanini: The artist has her roots deeply in the venerable tradition of European underground art. Like Frans Masereel, she cuts the digital wood of our times to give a grotesque, ironic and poetic vision of the dreams and nightmares of the present. Like Joakim Pirinen, she crosses the boundaries of styles to find a connection between how and what she draws. I love her style, her smile (and the bravery in it) that she brings around the world. She continuously confronts constructivism and destruction. I think that without the synthetic, kinetic brutalism of her fine art the world of comics would be the poorest of the worlds, and that without her words, which make you drown in your own brain, we might just sink in our present without any idea about how to face our labyrinthine future. More Ivana Armanini comix for more revolutionary brains to come! / Groteskni stripovi Ivane Armanini: Umjetnica ima duboke korijene u svijetloj tradiciji underground umjetnosti. Ona, poput Frans Masereela, urezuje digitalno drvo našeg vremena da bi dala grotesknu, ironičnu i poetsku viziju snova i noćnih mora sadašnjosti. Kao Joakim Pirinen prelazi granice stilova u potrazi za vezom između onoga kako i što crta. Volim njezin stil, njezin smijeh (i hrabrost u njemu) koje pronosi svijetom. Ona se stalno sučeljava sa konstrukcijom i dekonstrukcijom. Mislim da bi, bez sintetičke, kinetičke brutalnosti njezine umjetnosti, svijet stripa bio najjadniji na svijetu, a bez njezinih riječi, koje vas ostavljaju udubljene u vlastiti mozak, lako bismo potonuli u sadašnjost, bez ikakve ideje o tome kako se suočiti s labirintom budućnosti. Više stripova Ivane Armanini za više revolucionarnih mozgova koji dolaze! Valerio Bindi (Crack festival, Fortepressa/IT)
>>> I like very much new stuff, it has kind of fuck-you-all emotion which probably feel all of us last few days and years in Croatia.
/ Jako mi se sviđa ovo novo, ima tu neku jebem-vam-mater emociju koju vjerojatno svi osjećamo ovih dana i godina u RH... Milena Zajović (Večernji list - CRO)
>>> Katalog is an unabashed comics collection without scruples or reservations. But it's more than what it's not as well: it's a voice crying in the desert of sterile political correctness. If Ivana's not stopped, she might wake someone up. Silence her already! / Katalog je besramna kolekcija stripova bez skrupula i bez rezervacija. Ali i više od onoga što nije: Katalog je ujedno i glas onog koji viče u pustinji sterilne političke korektnosti. Ako tako nastavi, probudiće još nekoga. Utišajte je već jednom!Bojan Albahari (Stripburger - SLO)
>>> At last the many faces of Ivana Armanini have been collected together in one album; from early exercises in abrasive, expressionist storytelling such as 2005's cult comic strip Adventures of Gloria Scott to recent, more psychedelic forays into the world of the visually unexpected. Edgy, combative and frequently disorientating, Armanini's strips are always pushing the boundaries of what comics can (indeed should) look like, although the author's clear humanistic message is never far below the surface. / Konačno su mnoga lica Ivane Armanini sakupljena u jedan album; od ranih istraživanja u grubom, ekspresivnom pripovjedanju poput kultnog stripa Pustolovine Glorije Scott iz 2005. do novijih, više psihodeličnih pohoda u svijet vizualno neočekivanog. Rubni, borbeni i često dezorjentirani stripovi Armaninijeve često pomiću granice onoga što strip može biti, također uz autoričinu čistu, humanu poruku koja nije nikad daleko ispod površine. Jonathan Bousfield (Time Out - UK)
>>> Ivana Armanini's comics in Katalog are bold, angry folktales. The strips utilize heavy black and white design elements to deceptively simple emotional effect whose optical afterimages linger long into dreams. The color sections amplify the impact of the high contrast. The combination of computer and hand-drawn images take on politics, pop-culture, and capitalism in whip smart small details and amid full-page subversive posters. Spend extra time on the art and the text for the full effect of Armanini's narration; you will find yourself thinking of her images many times after you finish the book. / Stripovi Ivane Armanini u Katalogu su drske i ljutite narodne priče. Strip upotrebljava teške crne i bijele elemente crteža da nas na naoko jednostavan emotivan efekt kroz optičke pa-slike zadrži dugo u snovima. Kolorističke sekcije pojačavaju utjecaj visokog kontrasta. Kombinacija računala i rukom nacrtanih kadrova referiraju se na politiku, pop-kulturu i kapitalizam udarajući pametne male detalje između cijelostraničnih subverzivnih plakata. Provedite više vremena na umjetnosti i tekstu za puni učinak Armaninijine naracije; zateći ćete se razmišljajući o njenim slikama mnogo puta nakon što ste završili knjigu.JoAnne Ruvoli (Ball State University - USA)

1.) GLORIA SCOTT/ BASED ON THE STORIES BY MIMA SIMIĆ/ AGM 2005:
JURICA STAREŠINČIĆ/ ZAREZ/ 2005.: http://www.zarez.hr/clanci/glupa-i-nakazna-detektivka-kaznjava-nevine
JURICA STAREŠINČIĆ/ ZAREZ/ 2005.: http://www.zarez.hr/clanci/panker-protiv-mobyja
GORAN TANACKOVIĆ FALETAR/ ALEPH/ BRAK STRIPA I POEZIJE/ 2005.: http://oziz.ffos.hr/aleph/index.php/aleph/article/viewFile/248/243
ANTONIJA PRIMORAC/ Neo-Victorianism, Translation and Global Literature/ 2013: http://www.neovictorianstudies.com/past_issues/8-1%202015/NVS%208-1-2%20A-Primorac.pdf
ADAM WALKO/ ANAPHORA/ 2015: http://tinyurl.com/jkdnz5p
MODERNA VREMENA: http://www.mvinfo.hr/knjiga/5723/pustolovine-glorije-scott

40_img20181006190050.jpg
 She must be mad / 40 Pg / 2018     
40_01-koriceengmangelos_v2.jpg
 Mangelos Vol 1. / 132 Pg/ 2017.     
40_fmcxbwminizin-wiki.jpg
 FMCX BW COMIC ZINE/ 56 pg/ 2017.     
40_katalogfemicomix-01.jpg
 Katalog/ Comix/ 132 Pg/ 2016.     
40_katalog.jpg
 Katalog/ Comix/ 132 Pg/ 2016.     
40_proizv5723.jpg
 Pustolovine Glorije Scott/ 2005.